Login


ก่อนเข้าระบบนี้ให้ท่านเพียงแค่ log in ครั้งแรกครั้งเดียว โดยกรอก username และ password ดังนี้

username สำหรับเจ้าหน้าที่ : fda1234

password สำหรับเจ้าหน้าที่ : fda1234